Algemene Verkoopsvoorwaarden

1. Algemeen

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestelbonnen, facturen en leveringen van Autobedrijf Naessens bv met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, Meensesteenweg 90 en met ondernemingsnummer 0840.558.250 (hierna: Autobedrijf Naessens), behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding en met uitsluiting van de voorwaarden van de medecontractant (hierna: Klant). Autobedrijf Naessens levert zowel aan ondernemingen (hierna: Onderneming(en)) als aan iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die geen verband houden met haar beroepsactiviteit of commerciële activiteit (hierna: Consument(en)).

 

2. Aanbiedingen, offertes en bestelbonnen

Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en gelden zolang de voorraad strekt met een maximale periode van 2 dagen.

Een bestelbon dient beschouwd te worden als een overeenkomst waarvan deze voorwaarden integraal deel uitmaken. De Klant heeft kennis genomen van de bestelbon en haar voorwaarden, met inbegrip van de beschrijving van het voertuig, en dit ten laatste op het ogenblik van aanvaarding van deze bestelbon.

Kenmerken die als essentieel voor de Klant beschouwd dienen te worden, dienen uitdrukkelijk vermeld te worden op de bestelbon.

De prijs vermeld op de bestelbon is onveranderlijk ten aanzien van de Consument en omvat desgevallend alle diensten die worden geleverd met het oog op de inwerkingstelling van de wagen, tenzij hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken. De velgen zoals deze tentoongesteld op de wagen zijn niet inbegrepen in de prijs en zijn aldus optioneel, tenzij dit anders wordt vermeld op de bestelbon.

Iedere bestelbon wordt geacht getekend te zijn op de maatschappelijke zetel van Autobedrijf Naessens.

 

3. Levering

De plaats van levering vindt plaats op de zetel van Autobedrijf Naessens, tenzij schriftelijk anders bepaald.

Autobedrijf Naessens vermeldt in principe de uiterste leveringsdatum op de bestelbon. Bij afwezigheid van deze datum wordt de levering geacht onmiddellijk gebeurd te zijn op eenvoudige vraag van de Klant. Ten opzichte van Ondernemingen is de leveringsdatum indicatief.

Bij aankoop van een nieuwe wagen houdt Autobedrijf Naessens zich het recht voor om een model te leveren dewelke licht kan afwijken van het bestelde model, doch voldoet aan alle door de Klant gestelde vereisten.

Indien de wagen niet werd geleverd op de uiterste leveringsdatum heeft enkel de Consument recht om: (i) ofwel de overeenkomst te beëindigen wanneer de leveringsdatum voor de Consument essentieel is en dit als dusdanig uitdrukkelijk in de bestelbon werd opgenomen, (ii) ofwel, in de andere gevallen, een aan de omstandigheden aangepaste nieuwe leveringstermijn voor te stellen en, indien het autovoertuig bij het verstrijken van deze nieuwe termijn niet is geleverd, de overeenkomst te beëindigen. Bij dergelijke beëindiging betaalt Autobedrijf Naessens het betaalde voorschot terug aan de Consument binnen de 5 werkdagen.

Indien de Klant weigert het voertuig op de aangegeven leveringsdatum in ontvangst te nemen tegen volledige betaling, zal Autobedrijf Naessens de Klant schriftelijk in gebreke stellen met het verzoek haar verplichtingen binnen de 2 dagen vanaf de verzending van de ingebrekestelling na te komen. Als de Klant alsnog in gebreke blijft haar verplichting na te komen, heeft Autobedrijf Naessens de keuze om ofwel de uitvoering van de overeenkomst te vorderen, ofwel de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden. Bij dergelijke ontbinding is Autobedrijf Naessens gerechtigd op een forfaitaire vergoeding begroot op het betaalde voorschot met een minimum van 15% van de overeengekomen prijs, exclusief stallingskosten begroot op een bedrag van € 50,00/dag. Dergelijke schadevergoeding is eveneens van toepassing indien de Klant een overeenkomst wenst te annuleren, tenzij anders vermeld. Deze vergoeding is wederkerig ten opzichte van de Consument. Autobedrijf Naessens garandeert dat de wagen gebruikslaar is, tenzij anders vermeld.

De zichtbare gebreken waarvan de Klant op het ogenblik van de levering, het bestaan kende of had kunnen kennen, worden bij gebrek aan schriftelijk protest op moment van levering als aanvaard beschouwd. Deze aanvaarding dekt eveneens de conforme levering.

 

4. Garantie

4.1. T.a.v. Consumenten

Overeenkomstig art. 1649quater van het Burgerlijk Wetboek bedraagt de wettelijke garantietermijn 2 jaar voor de aankoop van nieuwe wagens. De wettelijke garantietermijn voor de aankoop van tweedehands wagens bedraagt 1 jaar. De garantie is enkel van toepassing indien het gebrek zich heeft voorgedaan op het grondgebied van de Europese Unie (met inbegrip van Zwitserland, Andorra, Liechtenstein, Monaco) en indien de wagen zich op Belgisch grondgebied bevindt op het ogenblik dat de Consument tussenkomst eist van Autobedrijf Naessens in verband met de wettelijke garantie. Autobedrijf Naessens kan zich niet bevrijden van haar aansprakelijkheid voor verborgen gebreken aan de wagen, in zoverre aan de vereisten, overeenkomstig deze voorwaarden, werd voldaan.

De Consument die zich wil beroepen op de garantie moet Autobedrijf Naessens binnen een redelijke korte termijn, zijnde 1 maand, schriftelijk verwittigen vanaf het ogenblik waarop de Consument de verborgen gebreken heeft kunnen of had moeten vaststellen, op straffe van verval van verhaal. De Consument heeft een schadebeperkingsplicht tengevolge waarvan aanvullende schade die had kunnen worden vermeden mogelijks niet onder de wettelijke garantie valt.

Wanneer de Consument een herstelling wenst uit te voeren aan de wagen dient dit in eerste instantie te gebeuren door Autobedrijf Naessens. Dit betekent evenwel niet dat bovenvermelde wettelijke garantie vervalt indien een herstelling aan de wagen uitgevoerd wordt door een andere hersteller, op voorwaarde dat de herstelling gebeurt volgens de instructies van de fabrikant.

 

4.2. T.a.v. Ondernemingen

Autobedrijf Naessens is niet aansprakelijk voor enig verborgen gebrek wanneer zij aantoont dat zij een onoverkomelijke onwetendheid had omtrent dit eventueel gebrek of aantoont dat zij het bestaan van dit gebrek heeft meegedeeld aan de Onderneming. Evenwel is Autobedrijf Naessens steeds aansprakelijk voor een verborgen gebrek indien zij, te kwader trouw, hiervan op de hoogte was en dit niet heeft meegedeeld aan de Onderneming.  

De Onderneming dient eventuele verborgen gebreken alleszins, op straffe van verval van verhaal, onmiddellijk en uiterlijk binnen een korte termijn na ontdekking van het gebrek, zijnde 14 dagen, aan Autobedrijf Naessens te melden.

Wanneer de Onderneming in dezelfde branche actief is als Autobedrijf Naessens is Autobedrijf Naessens nimmer aansprakelijk voor enig verborgen gebrek, tenzij zij, te kwader trouw, hiervan op de hoogte was en dit niet heeft meegedeeld aan de Onderneming.

 

4.3. Algemeen

Autobedrijf Naessens verbindt er zich toe een gebruiksklare en rijvaardige wagen te leveren, behoudens anders vermeld. Zij staat evenwel niet in voor enig niet-conformiteit/gebrek die het gevolg is van ouderdom, slijtage, abnormaal gebruik van de wagen, nalatigheid, gebrek aan onderhoud en/of slecht onderhoud door de Klant.

De garantie dekt niet de onderhoudsbeurten, de afstellingen, het aanspannen en andere voorbereidingen nodig voor een normaal gebruik van het voertuig, noch de onderdelen en organen die normaal vervangen worden bij onderhoudsbeurten voorgeschreven door de constructeur. De garantie dekt niet de normale slijtage van het voertuig (onder meer en zonder limitatief te zijn: remvoering, remblokken, remtrommel, uitlaatsysteem, schokbrekers, aandrijfriemen, filters, bougies, koppeling, zekeringen, bedieningskabels, ruitenwissers, banden, accu, bekledingsmaterialen, etc.). Evenmin dekt de garantie de gevolgen van schade aan glas, lampen, reflectoren, koplampen, buitenspiegels, verbindingen portieren en sloten, alle vloeistoffen, alsook afsleepkosten, etc.

De Klant erkent en aanvaardt dat Autobedrijf Naessens de excepties en exoneraties kan inroepen die haar fabrikant/leverancier ten aanzien van haar kan inroepen.

Bij een eventueel gebrek en/of niet-conforme levering dient er in eerste instantie de voorkeur gegeven te worden aan de uitvoering in natura, behalve als dit onmogelijk of buiten verhouding zou zijn. In tweede instantie kan de Klant voor een prijsvermindering opteren.

De Klant kan er steeds voor opteren de garantie te verruimen, zonder dat dit afbreuk doet aan de wettelijke garantie.

 

5. Aansprakelijkheid

Autobedrijf Naessens is niet aansprakelijk voor lichte fouten gepleegd tijdens de uitvoering van de overeenkomst ten aanzien van de Klant.

Haar aansprakelijkheid wordt tevens beperkt tot maximaal de waarde zoals vermeld op de factuur.

Iedere vordering die haar grondslag vindt in de aansprakelijkheid van Autobedrijf Naessens vervalt van rechtswege ten aanzien van Ondernemingen indien deze niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechtbank binnen een termijn van 6 maanden nadat de feiten waarop deze aanspraak gebaseerd door de onderneming gekend waren of redelijkerwijze gekend konden zijn.

Autobedrijf Naessens kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade, zoals maar niet beperkt tot, gederfde inkomsten, winsten, verlies van een klant of eender welke gevolgschade.

 

6. Eigendomsoverdracht

De eigendomsoverdracht vindt plaats op het ogenblik dat de wagen geleverd wordt aan de Klant. De risico’s worden op dit moment overgedragen.

In alle omstandigheden wordt de eigendom van de verkochte goederen evenwel slechts overgedragen aan de Klant na algehele betaling van de prijs van de goederen en haar eventuele toebehoren. Dit artikel is van toepassing bij iedere vorm van samenloop. De risico’s die de goederen kunnen oplopen vallen evenwel ten laste van de Klant zodra zij klaar voor afhaling worden gesteld.

Vermeldingen met betrekking tot financiering gelden enkel ten titel van informatie aan Autobedrijf Naessens en vormen in geen geval een opschortende voorwaarde waaronder de overeenkomst zou zijn afgesloten.

 

7. Betaling

Autobedrijf Naessens mag ten aanzien van de Consument geen voorschot eisen dat hoger is dan 15% van de verkoopprijs van de wagen.

De volledige prijs/saldo dient betaald te zijn, door overschrijving, op de rekening van Autobedrijf Naessens ten laatste op het moment van de levering van de wagen. Bij gebrek aan (tijdige) betaling wordt een nieuwe afspraak op bijzonder korte termijn vastgelegd waarop de levering kan plaatsvinden. Indien er dan nog steeds sprake zou zijn van een gebrek aan (tijdige) betaling, kan Autobedrijf Naessens de overeenkomst onmiddellijk ontbinden zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn aan de Klant. Het betaalde voorschot blijft verworven conform hetgeen bepaald is in artikel 3.

Bij gebrek aan (tijdige) betaling is de Klant van rechtswege en zonder enige nadelige erkentenis een verwijlinterest verschuldigd van 8,5% alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van € 150,00. Dit beding sluit geenszins aanvullende schadevergoedingen of kosten (zoals stallingskosten) uit. Laattijdige betalingen worden eerst aangerekend op de verhogingen en dan pas op de hoofdsom.

Protest tegen een factuur dient binnen de 8 dagen na ontvangst ervan per aangetekend schrijven te gebeuren op het adres van de maatschappelijke zetel van Autobedrijf Naessens.

Voor diensten in het kader van onderhoud van de wagen dient de factuur op vervaldatum betaald te worden.

 

8. Onderhoud/herstelling

8.1. Uitvoering

Autobedrijf Naessens zal naar best vermogen het onderhoud/herstelling uitvoeren en is derhalve gehouden tot een middelenverbintenis. De opgegeven uitvoeringstermijn is louter indicatief, behoudens enige dwingende wettelijke bepaling. Een vertraging in de uitvoering kan gaan aanleiding geven tot annulering van het onderhoud/herstelling of enige schadevergoeding. Een vervangwagen tegen betaling is mogelijk, maar de Klant draagt de volledige verantwoordelijkheid om zijn verzekering hiervan correct in te lichten.

Overmacht of onvoorzienbare omstandigheden, buiten de wil om van Autobedrijf Naessens, schorst de uitvoeringstermijn.

 

8.2. Annulering

Autobedrijf Naessens heeft het recht het onderhoud/herstelling te annuleren/stop te zetten, met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling, noch schadevergoeding, bij staking van betaling of (aanvraag van) het faillissement door de Onderneming of bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de Onderneming. Dit recht is mutatis mutandis van toepassing in het voordeel van de Consument.

 

9. Overname wagen

Wanneer de bestelbon melding maakt van de overname van een wagen toebehorend aan de Klant, dan is de overname afhankelijk van de levering van de wagen dat het voorwerp uitmaakt van de verkoop aan de Klant, evenals van het bewijs dat Klant eigenaar is van het over te nemen voertuig en er vrij over kan beschikken. De Klant dient aldus aan te tonen dat alle verplichtingen met betrekking tot een eventuele financiering werden uitgevoerd en dat de wagen niet het voorwerp uitmaakt van enige vorm van beslag. Voor zoveel als nodig zal de Klant Autobedrijf Naessens hiervoor vrijwaren.

De waarde van de over te nemen wagen, overeengekomen bij ondertekening van de bestelbon van de wagen dat het voorwerp uitmaakt van de verkoop aan de Klant, is definitief voor zover de staat van de wagen op het ogenblik van de levering door de Klant, overeenstemt met de beschrijving ervan vermeld op de bestelbon of op een document dat integraal deel uitmaakt van deze bestelbon.

 

10. Documenten

Alleszins ten aanzien van de Consument wordt aan de bestelbon een document gehecht met een beschrijvende staat van de wagen.

 

11. Geschillen

De ongeldigheid van een (gedeelte van een) bepaling heeft geen invloed op de geldigheid van de overige ( gedeeltes van de) bepalingen.

De rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van Autobedrijf Naessens zich bevindt is exclusief bevoegd voor geschillen, behoudens enige dwingende bepaling. Het Belgisch recht is in ieder geval van toepassing. Het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.