GDPR

Autobedrijf Naessens respecteert uw privacy en wij doen er alles aan om de betrouwbaarheid, veiligheid en integriteit van de door ons verzamelde data te waarborgen. Uw gegevens worden veilig opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke database. Uw gegevens worden versleuteld (met behulp van SSL of een beveiligde server) over internet verstuurd zodat deze niet door andere personen gebruikt kunnen worden.

Vervolgens vindt u een overzicht en de nodige informatie met betrekking tot de verwerking en de bescherming van de door u verstrekte gegevens, alsook uw rechten met het oog op de bescherming van het individu binnen de GDPR en dit in een transparante, beknopte en begrijpbare vorm.

Verwerkingsverantwoordelijke

Autobedrijf Naessens

Recht op informatie

Bij Autobedrijf Naessens wordt er enkel informatie bijgehouden die verkregen wordt van de klant zelf en dient om de vraag/bestelling uit te voeren. Door de opt-in geef je als klant de toestemming om uw gegevens bij te houden met het oog op toekomstige contacten.

Recht van inzage

U kunt uw gegevens ten allen tijde opvragen, samen met de informatie waar dit bijgehouden wordt en waarom. Deze informatie wordt u gratis in elektronisch formaat verschaft binnen de maand na de aanvraag.

Bij Autobedrijf Naessens worden volgende gegevens bijgehouden:

Recht op correctie

U heeft ten allen tijde het recht om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te laten verbeteren.

Recht op verwijdering

In een aantal specifieke gevallen kunt u als klant van wie de gegevens bijgehouden worden, vragen om ‘vergeten te worden’. Dit wil zeggen dat al uw informatie zal gewist worden uit de gegevensbestanden van Autobedrijf Naessens. Ook zal Autobedrijf Naessens derden op de hoogte brengen dat al uw informatie gewist moet worden uit hun bestanden indien deze verkregen werd door Autobedrijf Naessens.

Een verwijdering kan aangevraagd worden in volgende gevallen:

Recht op beperking

U kunt als klant de verwerking van uw persoonsgegevens beperken en dus kunnen uw persoonsgegevens nog worden bijgehouden maar het gebruik ervan is beperkt. Wanneer u een verwerkingsbeperking hebt gevraagd, mag Autobedrijf Naessens enkel nog je gegevens opslaan. Dit wil zeggen dat er met uw gegevens geen andere verrichtingen meer kunnen gebeuren.

Wanneer kunt u een verwerkingsbeperking van uw gegevens vragen?

De GDPR spreekt van 4 gevallen:

Indien Autobedrijf Naessens uw beperking zou opheffen - na het verkrijgen van een verwerkingsbeperking - zal zij u daarvan op de hoogte brengen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft als klant het recht om uw eigen persoonsgegevens die bijgehouden worden door Autobedrijf Naessens te laten overdragen aan een andere verwerker. De gegevens zullen gratis overgedragen worden binnen een tijdspanne van een maand in een gestructureerde gangbare en elektronische leesbare vorm.

Let op: dit kan enkel voor gegevens die u als klant heeft verstrekt op basis van toestemming of overeenkomst.

Recht van bezwaar

Als klant heeft u het recht om u te verzetten tegen de verwerking van je gegevens op basis van ernstige en gerechtvaardigde redenen (tenzij wettelijk bepaald of wanneer noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst). Bij Autobedrijf Naessens worden er geen gegevens verzameld met het oog op direct marketing en/of profiling.

Geautomiseerde besluitvorming

U heeft als klant het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u anderszins in aanmerkelijke mate treft, behalve wanneer:

Meldingsplicht bij data-lek

Wanneer er zich een data-lek zou voordoen bij Autobedrijf Naessens en een groot risico zou kunnen vormen voor uw rechten en vrijheden, zal u verwittigd worden.

Klachten

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

Veranderingen aan het privacy beleid

Deze privacy statement is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacy statement.

Vragen en feedback

Als u vragen heeft over het gebruik van uw gegevens of over de veiligheid van deze website, contacteer ons dan via het contactformulier van deze website of via info@autobedrijfnaessens.be